(0 item) - € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

 

Algemene Voorwaarden

The Tea Hub
‘s Gravendijkdreef 140, 1103 SE, Amsterdam;
info@theteahub.nl
KvK-nummer: 62292196
Btw-identificatienummer: 854749172B01

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de The Tea Hub en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen The Tea Hub en de afnemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Deze voorwaarden tevens van toepassing, indien The Tea Hub voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door The Tea Hub erkend.


Artikel 2 - Het aanbod

 1. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. The Tea Hub is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden The Tea Hub niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt The Tea Hub onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door The Tea Hub is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft The Tea Hub passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal The Tea Hub daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. The Tea Hub kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien The Tea Hub op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 4 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer, echter uitsluitend indien hij/zij een consument is, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan The Tea Hub bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan The Tea Hub retourneren, conform de door The Tea Hub verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 werkdagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan The Tea Hub. Het kenbaar maken dient de afnemer te doen middels het modelformulier. Nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de afnemer na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan The Tea Hub heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal The Tea Hub dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.


Artikel 6 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of prijswijzigingen als gevolg van veranderingen op grond van wettelijke regelingen en/of bepalingen
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van The Tea Hub gecommuniceerd.
 4. De verzendkosten worden afhankelijk van de bestelde producten en de woonplaats van de afnemer berekend. Verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en formaat van de bestelde producten.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is The Tea Hub niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

 1. The Tea Hub staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat The Tea Hub er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door The Tea Hub, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover The Tea Hub kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan The Tea Hub schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van The Tea Hub komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. The Tea Hub is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van The Tea Hub en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. The Tea Hub zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan The Tea Hub kenbaar heeft gemaakt.
 2. Voor het verzenden van bestelde zaken kan The Tea Hub verzendkosten in rekening brengen.
 3. Verzending vindt niet plaats voordat het verschuldigde factuurbedrag door de afnemer in het geheel is betaald (inclusief verzendkosten).
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 5 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding conform het lid 4 van dit artikel zal The Tea Hub het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal The Tea Hub zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van The Tea Hub.
 8. The Tea Hub heeft, behoudens tegenbewijs, voldaan aan haar leveringsplicht zodra de door The Tea Hub geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
 9. Indien een afnemer de aangeboden zaken weigert, komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.


Artikel 9 - Betaling

 1. De betaling van artikelen besteld in de The Tea Hub vindt plaats middels Ideal. Betaling in termijnen is niet mogelijk. 
 2. Indien The Tea Hub haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zulks met een minimum van € 250. Indien de The Tea Hub hogere kosten moet maken, welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, kan The Tea Hub deze kosten in rekening brengen bij de afnemer.


Artikel 10 - overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The Tea Hub in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk (e-mail) mee te delen en zulks zonder dat The Tea Hub gehouden is tot enige schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan The Tea Hub kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt tevens begrepen alle problemen als gevolg van het gebruik van Internet, daaronder ondermeer begrepen verminkingen van informatie, vertragingen, niet toegankelijkheid webwinkel/website en/of andere storingen etc.


Artikel 11 - Klachten

 1. Vragen en/of klachten kunnen door de afnemer kenbaar worden gemaakt door het verzenden van een email naar The Tea Hub (info@theteahub.nl) of het verzenden van een brief aan The Tea Hub. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
 2. Op overeenkomsten tussen The Tea Hub en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de afnemer woonachtig is in het buitenland.
 3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 12 - persoonsgegevens

 1. The Tea Hub zal de persoonlijke informatie die de afnemer ons verschaft altijd met zorg en vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd. The Tea Hub zal de persoonlijke gegevens van de afnemer gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.